XtGem Forum catalog

2 kon tí

3 kon khỉ

Khỉ Danh

Khỉ Nhân

Khỉ Tàj

Nhân hả tưởng wa ko à sợ wá

Khỉ leo kột

Lực wá ta

Uj làm trò jì zậy